ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ  
  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
  ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
  ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
  ՖՈՐՈՒՄ  
  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ  
Հետադարձ կապ               
  
  Գրանցում
 
Համացանցային ձեռնարկներ 
   
Արեւելահայերեն
Արեւմտահայերեն


Գրքերի տեսակները 
   
Դասագիրք
   
Ուսումնական ձեռնարկ
   
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ
   
Հայրենագիտական գրականություն
   
Մանկական գրականություն
   
CD եւ DVD
   
Համացանցային ձեռնարկ
   
Մեթոդական գրականություն
   
Գիտահանրամատչելի հանդես


Տեսաֆիլմեր 
    Ճանաչիր քո հայրենիքը Ա
    Ճանաչիր քո հայրենիքը Բ
    Զատիկ
    Բաց դաս «Ազգային երգերի ուսուցումը դպրոցում»
    Կերպարվեստ. մեթոդական սեմինար
    Երաժշտություն. ամփոփիչ բաց դաս
    Ազգային երգերի ուսուցումը մեկօրյա դպրոցում
    Մոնթե Մելքոնյանին նվիրված դպրոցական միջոցառման տեսագրություն
    Նկարչության դասավանդման մեթոդիկա. Երվանդ Քոչար
    Արևմտյան Հայաստանի 10 ուխտավայրերը
    Հայ ցեղասպանության հարցերի դասավանդում (բաց դաս)
    Դաս մայրենիից 1
    Դաս մայրենիից 2
    Տառուսուցումը դպրոցում 1
    Տառուսուցումը դպրոցում 2


 

Հարգելի՛ այցելու

Ուրախ եմ ողջունելու Ձեզ Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության էլեկտրոնային գրադարանի կայքում:

Համաշխարհայնացման անկասելի գործընթացներով պայմանավորված՝ այսօր էապես փոխ­վել են կրթական համակարգի խնդիրները մեր պետական եւ ազգային շահերի սպա­սարկման գործում: Ստեղծված իրադրության մեջ մենք պետք է վերանայենք նախկին հարա­ցույ­ցերը, վե­րա­գնահատենք առաջ­նա­հեր­թությունները, ժամանակի պահանջներին հա­մ­ար­ժեք վերա­ձեւակերպենք Հայաստանում կրթա­կան համակարգի զարգացման հայե­ցա­կար­գա­յին կան­խա­­դրույթները: Կրթության ոլոր­տում ազգային ինքնության պահպանման խնդրի լուծ­ման մեր ընտրած ճանապարհը ոչ թե լեզ­վամշակութային ինքնամեկուսացումն է, այլ մրցու­նակ, ժա­մանակին համաքայլ զար­գա­ցող կրթական համակարգ եւ համապատասխան գոր­­ծի­քա­կազմ ստեղծելը: Այդ խնդրի լուծ­մանն է կոչված նաեւ ՀՀ ԿԳ նախարարության էլեկտ­­րոնային գրադարանը, որի ստեղծման առաջնահերթ նպա­տա­կը ժամանակակից թվա­յին տեխ­նո­լո­գիա­ների եւ համացանցի ներուժի առավել լիարժեք օգտա­գործման ճանա­պար­հով  մեր կրթա­կան համակարգն առաջադեմ աշխարհում ընդուն­ված չափանիշներին համա­պա­­տաս­խա­նեց­նելն է: Իսկ այդ չափանիշներն անընդմեջ խստա­նում են՝ պահանջելով, որ առա­ջընթացն ու ինք­նակատարելագործումը դառնան մեր կրթա­կան համակարգի կեն­սա­կեր­պը: Ի տար­բե­րու­թյուն ավանդական գրքի ձեւով ստեղծված ուսում­նական գրականության՝ այս գրադարանում ներ­կայացված էլեկտրոնային ձեռ­նարկ­ներն անընդհատ զարգացման, բա­րե­լավման հնա­րա­վո­րություն են ենթադրում: Շնորհիվ ըն­թեր­ցողների հետ հետադարձ կապի մե­խանիզմների նա­խատեսման եւ մշտական փոր­ձա­գի­տա­կան վերահսկողության՝ մենք կկա­րո­ղանանք ոչ միայն օպերատիվորեն ուղղել գրքերում տեղ գտած սխալներն ու վրիպակները, այլեւ մշտա­պես կթարմացնենք եւ կբարելավենք կի­րառ­ված մանկավարժական մեթոդական հա­մա­կար­գե­րը:

Գրադարանը ստեղծվել է «Տաթեւ գիտակրթական համալիրի» հետ համատեղ եւ ներ­կա­յումս փորձարկման փուլում է: Նախատեսում ենք համատեղ ուժերով մոտ ապագայում բազ­մա­­պատկել գրադարանում ներկայացված գրքերի քանակը: Հուսով ենք, որ այս նախագիծը կար­­դարացնի մեր ակնկալիքները՝ դառնալով պետության եւ մասնավոր հատվածի արդյու­նա­­վետ փոխգործակցության լավագույն օրինակ:

 Մաղթում եմ Ձեզ հաճելի ընթերցանություն:

 

ՀՀ ԿԳ նախարար

Արմեն Աշոտյան 
 
Նորություններ 


Գործընկերներ 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
 
Կրթության ազգային ինստիտուտ
 
Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն
 
«Զանգակ» հրատարակչություն
 
Հայկական գրավաճառ ընկերություն
 
Տաթև գիտակրթական համալիրի ուսումնական գրականության զարգացման ամբիոն
 


© 2010, ՏԱԹԵՎ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ, բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:
Կայքի նյութերը կարելի է օգտագործել միայն իրավատիրոջ գրավոր թույլտվությամբ: